Natalie Nowytski at a microphone

disc details :: Mohorych (Ukrainian Village Band)

:: back ::

Mohorych CD cover

musicians

Sydney Lefevre, Stefan Iwaskewycz, Oleksiy Khrystych, John Luciw, Natalie Nowytski, Jim Parker, Eric Ray, Kim Salisbury, Jenny Schultz.

track listing

 1. Kolomyjka Borshchivska - A ja sobi kozak lepkyj (Kolomykja from Borshchiv - I'm a Handsom Cossack)
 2. Porizala-m pal'chyk (I Cut My Finger)
 3. Oj, harna ja, harna (Oh, I'm So Beautiful)
 4. Chervona rozha trojaka (Three Red Roses)
 5. A chyja to khyzha? (Whose House Is That?)
 6. Kolomyjka Shukhevycha (Shukhevych's Kolomyjka)
 7. Oj, chorna ja sy, chorna (Oh, I'm So Dark)
 8. Oj dzhyhune, dzhyhune - Kozachok (Hey, Gigolo! - Kozachok)
 9. Oj, na hori dva dubky (Two Oaks on a Hill)
 10. Byla mene maty (Mother Beat Me)
 11. Oj Marichko, chicheri (Hey, Tangled-Hair Maria!)
 12. Hory, hory (Burn, Burn -or- The Wanderer's Song)
 13. Charivna Marichka (Mesmerizing Maria)
 14. 7:40 - Khava nagila (7:40 - Hava Nagila)
 15. Hopak - Kolomyjka popuri (Hopak - Kolomyjka Medley)
 16. Tsvite teren (The Thornbush is Blooming)
home :: bio :: discography :: samples :: press :: events :: lessons :: news :: photos :: links :: contact